Presentem esmenes a la CNMC per evitar el greuge econòmic entre indústries a Espanya en el canvi de


El projecte de circular de la CNMC desatén les demandes del sector productiu en relació al sobrecost injustificat de tarifa per a les empreses connectades a xarxes fins a 25kV.


Hem fet arribar al Consell de la Comissió Nacional del Mercat de la Competència, un plec d’esmenes al projecte de Circular de la CNMC per la que s’estableix la metodologia per al càlcul dels peatges de transport i distribució d’electricitat.


StartFragmentEndFragmentTot i la demanda continuada d’ajustar el preu dels peatges de distribució elèctrica de les empreses manufactureres (connectades fins a 25kV) a criteris tècnics i objectius, la circular preparada per la CNMC per als canvis de tarifes desatén totalment la petició d’una bona part del sector productiu industrial i d’aquí que una de les esmenes presentades sigui la d’afegir un tram més als nivells de tensió de l’estructura tarifària, que contemplés la tensió entre 24kV i 36kV o, alternativament rebaixar el nivell de tensió NT2 fins als 24kV.


Sobre la redefinició dels nivells de tensió NT1 i NT2.


La redefinició d'aquests nivells de tensió és contrària a la normativa i a l'esperit d'aquesta, ja que no assigna els costos d'una forma eficient i si ho fa d'una forma discriminatòria en contra de l'enunciat en la pròpia circular.

L'objecte de la circular de peatges és distribuir els costos de xarxes de distribució i transport d'una forma transparent, eficient i no discriminatòria, i concret evitar subsidis creuats entre grups tarifaris.


I. Assignació de la retribució del transport i de la distribució per nivells de tensió tarifaris. D'acord amb el principi d'eficiència, la metodologia de càlcul dels peatges de transport i distribució assigna la retribució de les activitats de transport i distribució a cada grup tarifari tenint en compte les xarxes que utilitza per al seu subministrament, evitant d'aquesta manera subsidis creuats entre grups tarifaris. Per a això es fa necessari, en primer lloc, desglossar la retribució de les xarxes entre els diferents nivells de tensió tarifaris (NT0 a NT4).


Per a poder analitzar si realment hi ha subsidis creuats entre grups tarifaris hem d'analitzar els costos de cadascun dels nivells de tensió.

En el Reial decret 337/2014 de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries, s'estableix que els requisits dels materials usats en les instal·lacions entre 24kV i 36kV seran els mateixos. Per tant, el cost d'instal·lacions serà el mateix per a tot aquest nivell de tensió.


Concretament s'estableix en la instrucció tècnica complementària ITC-RAT 04 de tensions nominals.

La tensió més elevada del material Um d'una instal·lació d'alta tensió serà igual o superior a l'indicat en la taula 1.De la taula es dedueix que hi ha dues tensions normalitzades a Espanya entre 30kV i 36kV. Concretament 25kV i 30kV, i ambdues tenen el mateix nivell de tensió més elevada en el material 36kV.

Novament en la instrucció tècnica complementària ITC-RAT 12 d'aïllament, determina que les instal·lacions entre 24kV i 36 kV han de complir els mateixos requisits.


El material que respongui a la llista 1 és utilitzable en les següents instal·lacions:Aquest criteri també s'aplica en la retribució de l'activitat de retribució. L'Ordre IET/2660/2015 estableix en mateix rang de retribució a les instal·lacions que estiguin entre 24 i 36 kV, com queda determinat en l'Annex I d'aquesta ordre.

Per tant, si la retribució en aquest nivell de distribució és la mateixa i en conseqüència també el cost per al sistema, no s'entén que la circular de peatges separi aquest tram de tensió en dos nivells de tensió diferent.


a) Redefinició dels nivells de tensió NT1 i NT2. En particular, el nivell de tensió tarifari NT1 passarà a estar integrat per xarxes de tensió superior a 1 kV i inferior a 30 kV i el nivell de tensió tarifari NT2 estarà lliurat per xarxes de tensió igual o superior a 30 kV i inferior a 72,5 kV.


Per tant, sol·licitem que es corregeixi aquesta redefinició de nivells de tensió per no respondre ni a criteris tècnics ni de cost, i permetre que hi hagi una subvenció creuada entre costos per nivells de tensió.


L'argument que justifica l'aplicació del NT2 entre 30 i 36 kV per alimentar-se de la xarxa de 132 kV:

Sobre aquest tema s'indica que, s'ha constatat que els consumidors connectats en xarxes de tensió compresa entre 30 kV i 36 kV s'alimenten directament de les xarxes de 132 kV.

En aquest sentit podríem afirmar que gran part de la xarxa de 25 kV està connectada directament a la xarxa de 220 kV, sense això justificar que els clients connectats a la xarxa de 25 kV hagin de tenir assignat un nivell de tensió superior amb el consegüent benefici econòmic que obtindrien.

Amb la finalitat de poder esmenar la proposta de redefinició dels nivells de tensió, que no respon a la realitat de les instal·lacions ni als costos que repercuteixen sobre el sistema, totalment arbitrària i per si discriminatòria, a més de permetre subvencions creuades en diferents nivells de tensió. En ser tot això contrari a l'ordenament jurídic vigent, des de la Plataforma kV25 els proposem diferents solucions:


1. Afegir un tram més als nivells de tensió de l'estructura tarifària, que contemplés la tensió entre 24kV i 36kV. 2. Rebaixar el nivell de tensió NT2 fins als 24kV.


Accedeix a la nota de premsa de la Cecot.


Adhereix-te

Omple el formulari!

Necessitem el suport d'empreses com la teva per aconseguir que les xarxes elèctriques de 25kV quedin enquadrades en la Tarifa 6.2.

  • Twitter Basic Square