Organitzacions empresarials aporten noves consideracions a Brussel·les, per la denúncia per Ajudes d


Les entitats adherides a la Plataforma kV25 han demanat incorporar a la investigació per la causa, la denúncia que la CNMC va interposar al Govern espanyol davant del Tribunal Suprem per vulneració de competències en la fixació dels preus de peatge a finals de 2017.
Diverses organitzacions empresarials van interposar de forma conjunta una denúncia per Ajudes d'Estat, a instàncies europees, en relació a l'actuació del Govern d'Espanya en l'estructura tarifària de peatges d'accés a les xarxes elèctriques a finals del 2017.


A resposta de les primeres consideracions de la Direcció General de Competència de la Comissió Europea, les entitats i organitzacions empresarials han remès un segon document de consideracions basat en els informes desfavorables de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) relatius a les successives modificacions de tarifes elèctriques. Aquests informes reforcen i fonamenten les tesis establertes per les organitzacions en la seva denúncia que afirmen que la discriminació entre els trams de tensió entre 1kV a 30kV i 30kV a 36kV no està justificada per motius tècnics, sinó que respon a la decisió discrecional del Govern per establir polítiques que afavoreixen més a determinats territoris.


Noves consideracions a la demanda


1. Els valors unitaris fixats pel Govern per retribuir a les distribuïdores per inversió i manteniment són els mateixos dins del tram 24kV i 36kV. El propi Govern està reconeixent un cost igual per a tot el tram.


2. Successives reduccions en la tarifa corresponent al tram entre 30kV i 36kV, no justificades tècnicament.

3. Tant la pròpia creació del peatge 6.1B, com la fixació a la baixa del preu corresponent a aquest peatge, ha estat valorat negativament per la CNMC en diferents informes.Per què des del 2014 s’han produït successives reduccions en el peatge aplicat en el tram de tensions entre 30kV i 36kV, si inicialment a nivell tarifari les tensions entre 1kV i 36 kV era exactament el mateix?


Per què a partir de 2018 les tensions entre 30kV i 36kV passen a integrar-se en la tarifa 6.2 reduint novament els preus aplicats a aquest tram, sense que hi hagi cap explicació tècnica que ho sostingui?4. La CNMC ha interposat, davant del Tribunal Suprem, recurs contenciós administratiu contra el RD 903/2017 pel que es traspassa funcions importants al Ministeri que abans eren exercides per la CNMC.


Cal tenir present que la Comissió Europea ja té obert un procediment d’infracció a Espanya per no respectar la independència de l’òrgan regulador relativa a la incorrecta aplicació a Espanya de la Directiva 2009/72/CE, de 23 de juliol, sobre normes comuns per al mercat interior de l’electricitat.


5.- El criteri d’eficiència (pèrdua d’energia) tampoc justifica la diferència actual de preus entre els trams, ja que en aquest cas les diferències haurien de ser apreciades en trams més curts. El preu dels peatges entre els trams de tensió entre 24kV i 33kV hauria de ser exactament el mateix perquè no existeix cap motiu perquè no sigui així.


Base de la demanda del teixit empresarial


Des de fa anys existeix una discriminació territorial quant als costos d'electricitat que les empreses espanyoles han de suportar en la seva activitat industrial, degut fonamentalment a l'estructura tarifària dels peatges d'accés a la xarxa elèctrica.


Aquesta és una discriminació que el sector empresarial ja ha denunciat reiteradament sense que s'hagi implementat cap mesura correctora per part dels diferents Governs; és més, no només no s'ha procurat corregir aquesta desigualtat sinó que ara la nova reforma, lluny d'igualar les condicions en què les empreses han de competir, agreuja encara més aquesta desigualtat existent.


Ens referim a la reforma de l'estructura tarifària de peatges d'accés a les xarxes elèctriques, supressió de la tarifa 6.1B per englobar les tensions de 30 a 36kV a la tarifa 6.2, continguda en l'acord de 36 punts signat entre el Partit Popular (PP) i el Partit Nacionalista Basc (PNB) per a l'aprovació dels pressupostos de l'Estat 2017.


La situació actual, agreujada amb aquesta reforma, comporta una notable disminució del cost d'adquisició de l'electricitat per a empreses situades en determinades regions de l'Estat espanyol i, per tant, els efectes de la mesura són, a criteri de les organitzacions empresarials, selectius territorialment i poden constituir una Ajuda d'Estat en favor de les empreses beneficiades que competeixen a nivell de tot el territori comunitari.


Una Ajuda Estatal Selectiva

Així doncs, es produeix una discriminació entre les empreses segons qual sigui la tensió d'accés, i aquesta discriminació és per territoris.


Les empreses no tenen la possibilitat d'escollir la tarifa, ja que això depèn de la tensió de la xarxa de distribució que hagi instal·lada a la zona on se situen.


La decisió sobre el tipus de xarxa de cada zona la va adoptar l'empresa elèctrica que operava a la zona i que va ser la responsable de construir aquesta infraestructura. Així doncs, a Espanya conviuen diversos tipus de xarxa segons la part del territori.


De les 4.450 empreses que no poden beneficiar-se de la tarifa 6.2, hi ha 3.277 companyies que estan situades a Catalunya i la resta estan ubicades a Aragó i Extremadura.


Accedeix a la nota de premsa sencera publicada per la patronal Cecot.


Adhereix-te

Omple el formulari!

Necessitem el suport d'empreses com la teva per aconseguir que les xarxes elèctriques de 25kV quedin enquadrades en la Tarifa 6.2.

Subscriu-te al bloc

  • Twitter Basic Square